ANBI / CHARITABLE STATUS

Public Benefit Organisation

ANBI / CHARITABLE STATUS

Since 2008 the Dutch Tax Administration can designate an institution to be a “Public Benefit Organisation” (Dutch: Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI). At least 90% of the efforts of an ANBI has to be focused on the general good. More info.

Nederlands (Dutch)

Disclaimer: Op 20 mei 2021 hebben is onze naam officieel veranderd in The Ocean Movement. Voor de recente informatie wijzen we u door naar onze nieuwe website.

ANBI status

In maart 2017 heeft de Belastingdienst erkend dat wij per oprichtingsdatum een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn. Dit houdt in dat u uw giften aan By the Ocean we Unite kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting indien u aan de voorwaarden voldoet van de Belastingdienst. Lees hierover meer op hun site.

ANBI / RSIN nummer: 856430122

OPRICHTING

Stichting By the Ocean we Unite is per 6 juni 2016 bij notariële akte opgericht. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66180732. Onder RSIN 8564330122 is aanvraag voor de ANBI status ingediend. Deze aanvraag is in behandeling.

CONTACT

Het bezoekadres van de stichting is Prinsengracht 436 te 1017 KE Amsterdam. Dit is een pop-up office. Voor bezoek kunt u een afspraak maken met Thomas van Thiel. U kunt hem bellen op telefoonnummer +31(0)629 331 449 en of stuur een email aan info@bytheoceanweunite.org.

DOELSTELLING

In de oprichtingsakte is onder artikel 2  het doel van de stichting als volgt omschreven:

De stichting stelt zich ten doel: de maatschappij te betrekken bij onderzoeken (en voorzien van informatie) om wereldproblematiek  zoals milieuvervuiling en andere maatschappelijke belangen in kaart te brengen. Dit met het doel om zichtbaarheid en bewustwording te creëren en zo de maatschappij te motiveren om eigen wereld verbeterende initiatieven aan te gaan, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Het organiseren van (zeil)-expedities wereldwijd;
 • Het organiseren van evenementen (wereldwijd);
 • Het creëren van een fonds waarmee deelnemers kunnen investeren/doneren aan projecten, goede doelen, mens/dier/milieu (wereldwijd);
 • Het opzetten van wetenschappelijke onderzoeken over mens/dier/milieu in samenwerking met instituten en onderzoekers;
 • In samenwerking met filmmakers tijdens expedities verschillende documentaires maken;
 • Het organiseren van lezingen, informatieavonden en dergelijke, en
 • Verkopen van merchandise.

HOOFDLIJNEN ACTUELE BELEIDSPLAN

Het actuele beleidsplan omvat die activiteiten welke bijdragen aan het doen van onderzoek en de bewustwording inzake  plasticvervuiling.

Dit is vertaald in de volgende concrete acties:

 • Het organiseren van (zeil)expedities om materiaal voor wetenschappelijk onderzoek te verzamelen over de vervuiling van oceanen met plastic;
 • Het geven van voorlichting middels lezingen, eendaagse onderwijszeilreizen en bedrijvendagen;

BESTUURSSAMENSTELLING

Artikel 5 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur van de stichting wordt gevormd door een oneven aantal van tenminste drie leden bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het huidige samenstelling van het bestuur luidt:

 1. Voorzitter:                          Thomas van Thiel
 2. Secretaris:                          Karl Beerenfenger
 3. Penningmeester:              Franka van den Berg

BELONINGBELEID

Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.

Wel zal het bestuur ook de uitvoerende taken op zich nemen. Hiervoor zal een beloning gelden gelijk aan het wettelijk minimumloon dat op het aantal hieraan te besteden uren van toepassing is. Deze uren zijn als volgt vastgesteld:

 • in de voorbereiding op en gedurende het vaarseizoen, in casu vanaf 1 maart tot en met 31 oktober voor de voorzitter en de secretaris op basis van een 40 uur per week en de penningmeester op basis van 8 uur per week;
 • Na het vaarseizoen voor de voorzitter en de secretaris op basis van een 16 uur per week en de penningmeester op basis van 8 uur per week.

Vrijwilligers ontvangen, na voorafgaande goedkeuring van het bestuur, een vergoeding voor gemaakte onkosten op declaratiebasis onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken.

English

Disclaimer: On 20 May 2021 we officially changed our name to The Ocean Movement and created a new website. For the up to date information check our new website.

 

ANBI status (charitable status)

In March 2017, the Dutch Tax Office recognized that we are a Public Benefit Organization of Charitable Organization (Dutch: ANBI) from our date of incorporation. This means you can deduct your donations to By the Ocean we Unite in the income tax return if you meet the conditions of the tax authorities. Please read more on their website.

Registration number charitable status: 856430122

CREATION

The foundation By the Ocean we Unite has been established by notarial deed June 6, 2016. The foundation is registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 66180732. A request is submitted to the ANBI status (RSIN 8564330122). This request is pending.

 

OBJECTIVES

The deed under Article 2 describes the aim of the foundation as follows:

The Foundation sight aims: to involve the society in investigations (and providing information) to global problems such as environmental pollution and other social interests mapping. This with the aim to create visibility and awareness and to motivate society to engage in world improvement initiatives at their own, and in the broadest sense of the word.

The foundation seeks to achieve this goal by:

 • Organizing (sailing) expeditions worldwide
 • Organizing events (worldwide);
 • The creation of a fund for participants to invest / donate in projects, charities, human / animal / environment (worldwide);
 • The setting up of scientific studies on human / animal / environment in collaboration with institutes and researchers;
 • In collaboration with filmmakers during expeditions producing several documentaries;
 • The organizing of lectures, information sessions and the like, and
 • Sales of merchandise.

CURRENT POLICY IN MAIN

The current policy covers those activities which contribute to doing research and awareness of plastic pollution.

This is translated into the following operations:

 • The organizing (sailing) expeditions to gather material for scientific research on the pollution of the oceans with plastic;
 • Providing information through lectures, one-day educational sailing trips and business days.

BOARD COMPOSITION

Article 5 of the Statute of the Foundation states that the board of the foundation is formed by an odd number of at least three members consisting of at least a president, a secretary and a treasurer.

The current composition of the board is:

 1. Chairman:                                        Thomas van Thiel
 2. Secretary:                                         Karl Beerenfenger
 3. Treasurer:                                         Franka van den Berg

REMUNERATION POLICY

Board members may receive reimbursement of expenses on a basis by submitting proper documents.

The board shall perform tasks that take on throughout the week. For this a reward will apply equal to the minimum wage law for chairman and secretary at a 40-hour workweek, for the treasurer 8-hour. After the boating season, the reward will be based on their governing minimum wage applicable at the number to spend hours performing tasks (16 hours chairman and secretary, 8 hours treasurer).

Volunteers receive, to prior approval of the Board, remuneration for expenses incurred on a reimbursement basis by submitting proper documents.